OZO Lab

październik 2020 - wrzesień 2022

Oddolne, Zrównoważone, Odnawialne Laboratorium Sprawiedliwej Transformacji w polskich i niemieckich regionach węglowych

OPIS PROJEKTU

Projekt skupiał się na wsparciu lokalnej społeczności, organizacji i sektora publicznego w zaplanowaniu i przygotowaniu procesu Sprawiedliwej Transformacji i  niezbędnych działań związanych ze zmianami w regionach węglowych: Wielkopolsce Wschodniej (Polska) i Łużycach (Niemcy). 

– Wsparcie we wpływaniu na oficjalne procesy planowania transformacji i wyposażenie lokalnych społeczności w wiedzę niezbędną do opracowywania projektów lokalnych adresujących procesy transformacji ich regionów.

– Wsparcie w promowaniu własnego (lokalnego) stanowiska wobec decydentów politycznych i informowanie lokalnych społeczności o zmianach polityki państwa Unii Europejskiej, celem poprawienia zrozumienia zagadnień dotyczących transformacji i wspieranie w tworzeniu bardziej ambitnej polityki. 

– Rozwój, testowanie i promowanie partycypacyjnego modelu planowania transformacji, który może być następnie powielony w innych regionach węglowych i może przyczynić się do łagodniejszego przejścia zgodnie z celem neutralności klimatycznej.

 

ELEMENTY PROJEKTU

Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej

W ramach projektu powołaliśmy Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich interesariuszy procesu (podmioty publiczne, prywatne i instytucje). Spotkania Forum (stacjonarne i online) odbywały się raz na kwartał i dotyczyły aktualnych zagadnień związanych z trwającym procesem.

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty zdalne dla lokalnych mediów pt. “Vademecum Sprawiedliwej Transformacji – co nas czeka? Procesy, cele, możliwości”

Cykl spotkań pt. “Co to jest efektywność energetyczna?”

Warsztat szkoleniowy dla przedstawicieli Urzędów Pracy i agencji wsparcia zawodowego z terenu Wielkopolski Wschodniej pt. “Nowe Rozwiązania, nowe miejsca pracy”

Webinar pt. “Sprawiedliwa Transformacja szansą na rozwój Wielkopolski Wschodniej”

Warsztat pt. “Rekultywacja, zagadnienia hydrologiczne i zagospodarowanie terenów górniczych w Wielkopolsce Wschodniej. Drogi wsparcia gmin w tworzeniu projektów Sprawiedliwej Transformacji”

Szkolenie dla samorządu pt. “Jak pisać opisy projektów do Funduszy Sprawiedliwej Transformacji”

Szkolenie pt. “Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Nowe perspektywy, nowe szanse dla wsparcia biznesu. Europejski Zielony Ład a fundusze unijne dla Wielkopolski Wschodniej”

Warsztaty dla rolników na temat Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Zielonego Ładu

Wizyty studyjne i spotkania międzyregionalne

Jednym z elementów projektu była wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerskimi organizacjami. Dzięki regularnym spotkaniom online i rozmowach o postępach w pracach przygotowawczych procesu Sprawiedliwej Transformacji mieliśmy możliwość wzajemnej nauki metod prowadzenia konsultacji społecznych, współpracy z podmiotami publicznymi i podejściem do tworzenia projektów i wizji regionalnych.

 

Konferencja podsumowująca

PARTNERZY